Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

19:10
9052 a4ee
Reposted fromsavatage savatage
19:09
3715 3542 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaderida derida
18:58
5604 4873
Reposted fromEtnigos Etnigos
18:54
18:38
Nie baw się sercem kobiety - ma tylko jedno. 
Baw się piersiami - są dwie.

February 11 2019

00:28

August 17 2018

01:23
7322 49a1 500
Reposted fromjigglybro jigglybro viacarmenluna carmenluna
01:18
9702 6ac8
Reposted fromEnkiz Enkiz viasiostrzyca siostrzyca
01:17
3373 57f2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamatuszczak matuszczak
01:16
soup is back
Reposted fromu-dit u-dit viaCyamis Cyamis
01:08
9165 4da8 500
Reposted frombwana bwana viadrosera drosera
01:00
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaveritas1 veritas1
00:59

July 18 2018

02:31
0625 ea82
Reposted fromsavatage savatage viawarkocz warkocz
01:51
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viabetterthanlies betterthanlies

July 12 2018

01:36
4503 4434
Reposted frombrumous brumous viarudaizia rudaizia
01:33
7901 dd75
01:32
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viaUNDISC0VERDGYRL UNDISC0VERDGYRL

July 09 2018

02:54
5486 49d6
02:54
7112 612b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl