Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

09:44
9618 fc79

July 29 2017

14:32
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra

May 26 2017

22:30
5460 9afa
Reposted fromdowyjscia dowyjscia vianarcosisv narcosisv

April 25 2017

23:08
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viajamaicanbeat jamaicanbeat
23:02
0866 5dc0
22:59
3429 56de
who are you
I am you but potassium
Reposted fromtfu tfu viamatuss matuss
22:50
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viaaynis aynis
22:47
1537 7c3f
Reposted fromsarazation sarazation viapyzarules pyzarules

April 07 2017

13:24
0225 dc9e 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaponurykosiarz ponurykosiarz
13:15
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viahavingdreams havingdreams
11:46
10:36
10:31
2088 46a2
Reposted fromarwen arwen vialittlewhitelies littlewhitelies
10:30
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaimani imani
09:52
6594 a328
Reposted fromunr-eal unr-eal viaalmostlover almostlover
09:08
5900 cc0b
09:08
7507 1c85
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaomnini omnini
08:56
5394 59c3 500
Reposted byJakisproblemkittylitter

April 02 2017

21:55
1219 ba33

Persona (1966) dir. Ingmar Bergman 

Reposted fromkimik kimik viaclaudelle claudelle
21:53
6580 f1bb 500
Reposted fromidiod idiod viaclaudelle claudelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl